Przetarg na monitoring wizyjny 2017

Utworzono: środa, 01, marzec 2017 00:00
Rozmiar

Nr. Ref. 2/2017
Data ogłoszenia: 01.03.2017


Zaproszenie do złożenia oferty
 

W związku z realizacją przez

 

EMIKS Jacek Sałasiński, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152 

 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą:

 

 „Wykonanie monitoringu wizyjnego w rozbudowywanej hali magazynowej dokumentów w Świdniku ul. Fabryczna 6-8”

 

I. Informacje ogólne :

    1. Zamawiający:

        EMIKS Jacek Sałasiński ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin

        wykazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

        Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl)

        NIP 9461178976   REGON 430965523

        tel. 81 7496560, fax 81 7496561, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  www.emiks.pl

 

       Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

 

   2. Przedmiot zamówienia:

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

a)    zaplanowanie oraz  wykonanie  monitoringu wizyjnego wraz z konfiguracją urządzeń niezbędnych do archiwizacji obrazu z każdej z zainstalowanych kamer na obiekcie EMIKS w Świdniku ul. Fabryczna 6-8. Plan pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
b)  przeniesienie kamer istniejących, które kolidują z realizowaną inwestycją wraz z włączeniem w sieć monitoringu

       2.2. Wykonawca dostarczy elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt

       2.3. Specyfikacja techniczna urządzeń i instalacji określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia

       2.4. Zamawiający wymaga aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji min. 5 lat licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

        2.5. Zamawiający wymaga wykonania 1 przeglądu gwarancyjnego na koszt Wykonawcy po upływie 1 roku eksploatacji

       2.6. Załączniki do niniejszego Ogłoszenia są dostępne dla Oferentów w siedzibie EMIKS lub mogą zostać przesłane mailem w odpowiedzi na zgłoszone zainteresowanie po podaniu danych Oferenta i jego adresu mailowego.

      3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych

      4.  Warunki płatności:

            Pierwsza płatność po wykonaniu i odbiorze etapu I w wysokości 60% kwoty ofertowej, płatność końcowa w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

       5. Termin realizacji:

           Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu przetargu w dwóch etapach.
Etap 1  przygotowanie  infrastruktury w tym  wykonanie okablowania pod osprzęt
Etap 2 od dnia powiadomienia o gotowości obiektu uruchomienie monitoringu w nowej hali w Świdniku ul. Fabryczna 6-8 oraz konfiguracja sieci monitoringowej.                   

       6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający poniższe warunki:

        7.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz wzór umowy stosowany przez Wykonawcę uwzględniający warunki określone w przetargu.

        8. Sposób przygotowania oferty:

10. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

     Oferty należy składać do dnia 16.03.2017 do godz.1000 
 - w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Mełgiewska 152  w kopercie zaadresowanej   EMIKS ul. Mełgiewska 152,  20-234 Lublin  z dopiskiem „OFERTA  NA  MONITORING WIZYJNY”.

  - pocztą w kopercie zaadresowanej   EMIKS ul. Mełgiewska 152,  20-234 Lublin  z dopiskiem „OFERTA  NA  MONITORING WIZYJNY”. Brane będą pod uwagę oferty, które wpłynął do dnia 16.03.2017 do godz.1000.

   - pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (wymagane są skany podpisanych dokumentów)

  Koszt opracowania i wysyłki oferty obciąża oferenta.

  11. Zakończenie postępowania:

     Zamawiający bez udziału oferentów dokona oceny i wyboru Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zakończenia składania ofert w oparciu o następujące kryterium:

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego  wyboru Wykonawcy przy zachowaniu kryteriów oceny ofert oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami, przy czym nie będą one prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wstrzymania postępowania przetargowego w każdym czasie i na każdym etapie i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniony oferent zaproszony zostanie do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Informacja o wyborze zostanie także opublikowana na stronie internetowej www.emiks.pl

 

W nagłówku oferty i wszelkiej korespondencji należy powołać się na Nr. Ref.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP