Emiks

Alternative flash content

Requirements

Przetarg na wdrożenie Technologii 2017

Rozmiar

Nr. Ref. 4/2017
Data ogłoszenia: 07.04.2017

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty
 

W związku z realizacją przez:

 

EMIKS Jacek Sałasiński, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152 

 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą:

 

„Technologia usprawniająca pracę Archiwum do wykorzystania produkcyjnego w hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8”

Kody CPV:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

31710000-6 Sprzęt elektroniczny

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

30211000-1 Komputery wysokowydajne

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

48822000-6 Serwery komputerowe

30231300-0 Monitory ekranowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

 

I. Informacje ogólne :

    1. Zamawiający:

        EMIKS Jacek Sałasiński ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin

        wykazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

        Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl)

        NIP 9461178976   REGON 430965523

        tel. 81 7496560, fax 81 7496561, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  www.emiks.pl

       Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

 • Jacek Sałasiński tel. 604075740
 • Mariusz Sałasiński tel. 603139254

   2. Przedmiot zamówienia:

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego rozwiązania technologicznego usprawniającego pracę Archiwum EMIKS na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych  RPO WL na lata 2014 - 2020 w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych” zgodnie ze specyfikacją techniczno-funkcjonalną stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oraz Umową stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Zakres przedmiotowy niniejszego Zamówienia obejmuje m.in.:

- Szafa serwerowa (1 szt.) z osprzętem +UPS (1 szt.) +switch (1 szt.) – 1 komplet. Koszt obejmuje szafę serwerową, switch, UPS oraz dodatkowe elementy nieuwzględnione w ofertowaniu typu kable, złączki, zabezpieczenia, śruby, uchwyty, dodatkowe półki, prowadnice itp.

- Serwer podstawowy – 1 komplet

- Serwer zapasowy – 1 komplet

- Serwer backupowy – 1 komplet

- programowalne listwy LED – 1 komplet - Oszacowano ilość punktów świetlnych na ok. 1700 szt.

- Ekran LCD 1 szt.

- Beacony z oprogramowaniem- 1 komplet - Zakłada się, że potrzebna ilość beaconów to około 150 sztuk.

- Bramka RFID + oprogramowanie – 1 komplet

- Stworzenie sieci wifi -1 komplet

- Rozbudowa systemu zarządzania archiwum EMIKS wraz z kodami źródłowymi – 1 komplet

       2.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  we własnym zakresie wszystkie niezbędne składniki wdrażanej Technologii oraz przygotować  je  do użytkowania produkcyjnego przez Zamawiającego w jego hali magazynowej  w Świdniku koło Lublina ul. Fabryczna 6-8.

       2.3. Zamawiający wymaga aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji min. 5 lat licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

2.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie części Zamówienia przez Podwykonawców, jednakże w takim przypadku Oferent ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców jak za swoje własne. Zamawiający w sprawach odbioru prac oraz rozliczeń finansowych będzie kontaktował się tylko z Oferentem.

      3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych

      4.  Warunki płatności:

            zaliczki w wysokości do 60% wartości zamówienia płatne w miarę postępu prac po akceptacji zakresu prac przez Zamawiającego,

płatność końcowa w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

       5. Termin realizacji:

           w ciągu 16 tygodni od dnia podpisania Umowy           

       6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający poniższe warunki:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem – wymagane oświadczenie Wykonawcy wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 4)
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat usługi odpowiadające rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – w uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie mógł zażądać 3 przykładowe referencje z ostatnich 3 lat zrealizowanych prac wdrożeniowych i/lub programistycznych na kwotę min. 50.000,00zł brutto przed podpisaniem Umowy z wybranym Oferentem.
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wymagane oświadczenie wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 4)

           7.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz Oświadczenie według wzoru z załącznika nr 4.

            8. Sposób przygotowania oferty:

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych i wariantowych
 • oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Oferenta
 • poprawki w ofercie muszą być czytelne i zaparafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta
 • załączniki do oferty muszą być w wersji papierowej lub elektronicznej podpisane przez osobę (osoby) uprawnione  do reprezentowania Oferenta
 • Oferta i załączniki  muszą posiadać datę ich sporządzenia
 • Okres związania ofertą wynosi  30 dni od daty upływu terminu składania ofert
 • Cena w ofercie netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotu oferty . Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu, którego dotyczy oferta dokonywane będą w PLN.
 • Oferty i załączniki po złożeniu stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi

9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej lub elektronicznej.

10. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w wersji papierowej należy umieścić w kopercie zaadresowanej EMIKS 
ul. Mełgiewska 152; 20-234 Lublin  z dopiskiem OFERTA  NA  WDROŻENIE TECHNOLOGII. Koszt opracowania i wysyłki oferty obciąża oferenta.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Wszystkie dokumenty w postaci skanów powinny być podpisane przez osoby upoważnione.

Oferty należy składać do dnia 25.04.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie EMIKS ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin, osobiście,  pocztą lub pocztą elektroniczną.   Za ofertę dostarczoną w terminie uważa się ofertę, która została dostarczona do siedziby EMIKS do dnia i do godziny określonej w niniejszym ogłoszeniu z podaniem nr ref. (4/2017).

 11. Zakończenie postępowania:

     Zamawiający bez udziału oferentów dokona oceny i wyboru Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zakończenia składania ofert w oparciu o następujące kryterium:

 • cena całości przedmiotu zamówienia

Za najlepszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego  wyboru Wykonawcy przy zachowaniu kryteriów oceny ofert, oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym(i) oferentem(ami), przy czym nie będą one prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zamawiającego.

     Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wstrzymania postępowania przetargowego w każdym czasie i na każdym etapie i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniony oferent zaproszony zostanie do zawarcia umowy wg wzoru załączonego do niniejszego Ogłoszenia. 

 

Załączniki do Ogłoszenia dostępne są dla Oferentów, którzy w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie prześlą prośbę (w postaci elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) o ich udostępnienie podając nazwę firmy, adres i numer NIP Oferenta.

W nagłówku oferty i wszelkiej korespondencji należy powołać się na Nr. Ref.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP