Przetarg na zakup 1 zestawu komputerowego II 2017

Utworzono: środa, 16, sierpień 2017 00:00
Rozmiar

Nr. Ref. 7/2017
Data ogłoszenia: 16.08.2017


Zaproszenie do złożenia oferty
 

W związku z realizacją przez

 

EMIKS Jacek Sałasiński, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152 

 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą:

 

Zakup  1 zestawu komputerowego do wykorzystania produkcyjnego w hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8” (Nr ref. 7/2017)

 

I. Informacje ogólne :

    1. Zamawiający:

        EMIKS Jacek Sałasiński ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin

        wykazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

        Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl)

        NIP 9461178976   REGON 430965523

        tel. 81 7496560, fax 81 7496561, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  www.emiks.pl

       Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Jacek Sałasiński tel. 604075740

Mariusz Sałasiński tel. 603139254

   2. Przedmiot zamówienia:

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  1 zestawu komputerowego do wykorzystania produkcyjnego, na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych  RPO WL na lata 2014 - 2020 w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych”.

Kompletny zestaw będzie zawierał następujące elementy o minimalnych parametrach technicznych:

- drukarka dokumentowa 1 szt. (druk w kolorze, szybkość druku: 42 str./min., prędkość procesora 800 MHz)

- monitor LCD 1 szt. (panoramiczny, 24 cale, rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli)

- skaner dokumentowy 1 szt. (klasa skanera A3, optyczna rozdzielczość skanowania 600x600 dpi)

- komputer stacjonarny 1 szt. (procesor klasy Intel Core i5, dysk: 1 TB, pamięć: 8192 MB, karta graficzna klasy Intel HD Graphics P530)

       2.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  i rozładować  zestaw w jego hali magazynowej  w Świdniku koło Lublina ul. Fabryczna 6-8

       2.3. Zamawiający wymaga aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji min. 1 rocznej licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

      3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych

      4.  Warunki płatności:

Płatność końcowa w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

       5. Termin realizacji:

W ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy.          

       6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający poniższe warunki:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

nie są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

           7.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz Ofertę według wzoru otrzymanego od Zamawiającego.

            8. Sposób przygotowania oferty:

oferta musi być w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej

oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Oferenta

poprawki w ofercie muszą być czytelne i zaparafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta

załączniki do oferty składane muszą być w wersji papierowej lub elektronicznej podpisane przez osobę (osoby) uprawnione  do reprezentowania Oferenta

Oferta i załączniki muszą posiadać datę sporządzenia i okres ważności związania ofertą – wymagane min. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Cena w ofercie netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotu oferty . Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu, którego dotyczy oferta dokonywane będą w PLN.

Oferty i załączniki po złożeniu stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi

9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej lub elektronicznej.

10. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w wersji papierowej należy umieścić w kopercie zaadresowanej EMIKS
ul. Mełgiewska 152; 20-234 Lublin  z dopiskiem OFERTA  NA  ZESTAW KOMPUTROWY II. Koszt opracowania i wysyłki oferty obciąża oferenta.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Wszystkie dokumenty w postaci skanów powinny być podpisane przez osoby upoważnione.

Oferty należy składać do dnia 31.08.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie EMIKS ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin, osobiście,  pocztą lub  pocztą elektroniczną.   Za ofertę dostarczoną w terminie uważa się ofertę, która została dostarczona do siedziby EMIKS do dnia i do godziny określonej w niniejszym ogłoszeniu z podaniem nr ref. (7/2017).

 11. Zakończenie postępowania:

     Zamawiający bez udziału oferentów dokona oceny i wyboru Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zakończenia składania ofert w oparciu o następujące kryteria:

cena całości przedmiotu zamówienia

Za najlepszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę za cały zakres zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego  wyboru Wykonawcy przy zachowaniu kryteriów oceny ofert, oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym(i) oferentem(ami), przy czym nie będą one prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zamawiającego.

     Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wstrzymania postępowania przetargowego w każdym czasie i na każdym etapie i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniony oferent zaproszony zostanie do zawarcia umowy wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę uwzględniającego warunki przetargu. Treść umowy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

 

W nagłówku oferty i wszelkiej korespondencji należy powołać się na Nr. Ref.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP