Przetarg na zakup 2 zestawów komputerowych I 2017

Utworzono: środa, 16, sierpień 2017 00:00
Rozmiar

Nr. Ref. 6/2017
Data ogłoszenia: 16.08.2017


Zaproszenie do złożenia oferty
 

W związku z realizacją przez

 

EMIKS Jacek Sałasiński, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152 

 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą:

 

Zakup  2 zestawów komputerowych do wykorzystania produkcyjnego w hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8” (Nr ref. 6/2017)

 

I. Informacje ogólne :

    1. Zamawiający:

        EMIKS Jacek Sałasiński ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin

        wykazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

        Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl)

        NIP 9461178976   REGON 430965523

        tel. 81 7496560, fax 81 7496561, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  www.emiks.pl

       Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

   2. Przedmiot zamówienia:

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  2 zestawów komputerowych do wykorzystania produkcyjnego, na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych  RPO WL na lata 2014 - 2020 w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych”.

Kompletny zestaw będzie zawierał następujące elementy o minimalnych parametrach technicznych:

- komputer stacjonarny 1 szt. (procesor klasy Intel Xeon E5, dysk: 1 TB, pamięć RAM: 16384 MB, system operacyjny klasy Windows 10 - monitor LCD 1 szt. (panoramiczny, 24 cale, rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli) lub laptop o podobnych parametrach

- skaner dokumentowy 1 szt. (klasa skanera A4, skaner kolorowy, optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi, maksymalna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi) - drukarka dokumentowa 1 szt. (druk w kolorze, szybkość druku: 42 str./min., prędkość procesora 800 MHz) lub urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. łączącego funkcję skanera dokumentowego i drukarki dokumentowej

- drukarkę RFID 1 szt.(termotransferowa metoda druku, pamięć operacyjna 256 MB) do wydruku co najmniej 36.000 etykiet pasywnych

       2.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  i rozładować  zestawy w jego hali magazynowej  w Świdniku koło Lublina ul. Fabryczna 6-8

       2.3. Zamawiający wymaga aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji min. 1 rocznej licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

      3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych

      4.  Warunki płatności:

Płatność końcowa w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

       5. Termin realizacji:

W ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy.          

       6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający poniższe warunki:

           7.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz Ofertę według wzoru otrzymanego od Zamawiającego.

            8. Sposób przygotowania oferty:

9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej lub elektronicznej.

10. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w wersji papierowej należy umieścić w kopercie zaadresowanej EMIKS
ul. Mełgiewska 152; 20-234 Lublin  z dopiskiem OFERTA  NA  ZESTAW KOMPUTROWY I. Koszt opracowania i wysyłki oferty obciąża oferenta.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Wszystkie dokumenty w postaci skanów powinny być podpisane przez osoby upoważnione.

Oferty należy składać do dnia 31.08.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie EMIKS ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin, osobiście,  pocztą lub  pocztą elektroniczną.   Za ofertę dostarczoną w terminie uważa się ofertę, która została dostarczona do siedziby EMIKS do dnia i do godziny określonej w niniejszym ogłoszeniu z podaniem nr ref. (6/2017).

 11. Zakończenie postępowania:

     Zamawiający bez udziału oferentów dokona oceny i wyboru Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zakończenia składania ofert w oparciu o następujące kryteria:

Za najlepszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę za cały zakres zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego  wyboru Wykonawcy przy zachowaniu kryteriów oceny ofert, oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym(i) oferentem(ami), przy czym nie będą one prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zamawiającego.

     Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wstrzymania postępowania przetargowego w każdym czasie i na każdym etapie i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniony oferent zaproszony zostanie do zawarcia umowy wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę uwzględniającego warunki przetargu. Treść umowy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

 

W nagłówku oferty i wszelkiej korespondencji należy powołać się na Nr. Ref.


 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP